Vivarium Logo 150x90 VIVARIUM
EINDHOVEN
Voorpagina
 
Vereniging
 
Informatie
Aanmelden
AVG/Privacy
 
Nieuwsbrief
Agenda
District
Kalender
 
Archief
Historisch
Bibliotheek
Links
 
Bestuurslogin
 
Vorige pagina

VIVARIUM NIEUWSBRIEF

Inhoud maart 2013

  1. Aankondigingen
  2. Artikelen
  3. Agenda
  4. Kalender
  5. Verenigingsinformatie

Aankondigingen

Aankondiging lezing 12 maart

Op de ledenavond van dinsdag 12 maart a.s. komt de heer Jan Kluijtmans voor onze vereniging een lezing houden over aquariumplanten. Deze is getiteld "Aquariumplanten van A tot Z" en behandelt dertig geslachten van de meest voorkomende plantensoorten, geïllustreerd met honderd fotoís. Vóór aanvang ervan houdt de spreker een praatje over aquariumplanten in het algemeen, onder andere wat er precies onder wordt verstaan, de soorten en geslachten, tips voor beplanten, licht en bemesting.

De heer Kluijtmans is (bestuurs)lid van de bevriende aquariumvereniging "Daphnia" in Boxtel.
Het belooft dus een leerzame en gezellige avond te worden!

Wij hopen dat u, zoals gewoonlijk, weer in grote getale de weg naar ons vereningsgebouw Kadans aan de St Jozefstraat 1 in Best weet te vinden.
De avond begint om 20.15 uur.

Namens de activiteitencommissie,
Ferdie Gosselink

Aankondiging feestelijke uitslagavond 16 maart

Daphnia Boxtel Logo Gray


Aquariumvereniging Daphnia Boxtel
Dè vereniging van de Meierij

Secretariaat: J. op 't Hoog, Mr. Michelsstraat 20, 5481 CA Schijndel, 06-30989305
Uitnodiging Districtsuitslag District Brabant


Beste bestuurders en leden van de aquariumverenigingen in het District Brabant,

Aquariumvereniging Daphnia Boxtel nodigt u allen graag uit voor de uitslag van de districtskeuring 2013. De uitslag van deze keuringswedstrijd zal op zaterdag 16 maart 2013 bekend worden gemaakt in het VMBO-college, Baanderherenweg 2 te Boxtel (ingang aan de Baanderherenweg).

De aanvang is 19.00 uur en naar verwacht zullen de kampioenen uiterlijk 23.30 uur bekend zijn. De zaal is geopend vanaf 18.30 uur en zoals gebruikelijk is de toegang voor een ieder gratis.

Naast de mooiste vivaria van Brabant is er deze avond natuurlijk ook volop gelegenheid om met andere liefhebbers bij te praten over onze fantastische hobby. Vanzelfsprekend zijn er met de loterij ook weer prachtige prijzen te winnen.

Kortom, komt in grote aantallen naar Boxtel om gezamenlijk van de eerste districtskeuring Brabant een groot succes te maken.

Tot 16 maart!

Met vriendelijke groet,


Bestuur AV Daphnia Boxtel.

Artikelen

Eindconclusie Willem Postma: Categorie A4 discussie!

(Opmerking v/d redactie: hier volgt de door dhr Willem Postma rondgestuurde afsluiting die we in de vorige nieuwsbrief al hadden beloofd. Er is uiteraard veel meer heen en weer gediscussieerd, wie er meer van wil weten kan contact opnemen met uw secretaris.)

Document Willem Postma

Aan: Belangstellende discussie.

Van: Willem L Postma.

De discussie keuringsreglement Cat. A 4 is gesloten. Voor mij via deze mogelijkheid!

Ik dank allen voor het reageren en meedenken. Hartelijk dank

In dit verslag zal ik trachten duidelijk een onderscheid te maken in de 3 problemen die er volgens mij spelen.

Probleem 1. Communicatie binnen NBAT.

Probleem 2. Keuring en problemen hier mee samen hangend.

Probleem 3 Keuringswijzer cat. A4.

Met die laatste wil ik graag beginnen. Ik zal proberen de verschillende problemen uiteen te houden, alhoewel dit niet altijd zal lukken. Want er zit ook duidelijk een verband tussen deze problemen.

Probleem 3 Keuringswijzer cat. A4.

Mijn reden voor het starten van de discussie was het gevoel van onvrede na de Bondsdag Boxtel. Het mengen van cat. A4 door de uitslagen is zeer onbevredigend geweest. Ook het niet vermelden van de z.g. lakenvelder zwaarddragers. Hier is m.i. sprake van een gemiste kans. De bondskeurmeester had zeker hier de aandacht op kunnen vestigen met vermelding van hogere plaats en dat dit geregeld is in cat. A4. Jammer! Ook de aanwezige discusvissen die in cat. A4 thuis hoorden op tentoonstellingsruimte heeft een aantal leden ontevreden gemaakt.

In aanvang kreeg ik twee opmerkingen die totaal onbegrijpelijk voor mij waren. Men sprak over stellingen en zaken die op mij totaal vreemd over kwamen, en ik niet kon begrijpen. Later bleek dat er sprake is van twee keuringswijzers cat. A4. De door mij genoemde keuringswijzer versie 2007, het jaar waarin de ledenraad akkoord ging met deze categorie. Later is een nieuwe versie gekomen die ik noemen wil de versie 2011, de datum van rondschrijven NBAT HB. Laten we de versie 2007 maar totaal vergeten.

Door mij is vastgesteld het volgende. De cat. A4 is, zeker de 2011 versie, onbekend bij de leden. Positief is dat naar aanleiding van de discussie een aantal mensen de nieuwe keuringswijzer zijn gaan lezen. En reageerden. Ik kende alleen de keuringswijzer 2007. En dat is een groot verschil.

Ik werd hier op attent gemaakt door een schrijven van een bondskeurmeester die onbekend wil blijven. Zijn opmerking was als volgt: "Door de secretaris van de NBAT zijn vorig jaar alle verenigingen ingelicht dat de keurwijzers in een nieuw jasje gestoken waren en er wat nieuwe zaken aan de keurwijzers toegevoegd waren. Ook is door de secretaris van de NBAT doorgegeven dat dit allemaal te vinden is op de site van de CBKM."

Ik heb tot vandaag niemand gevonden die dit wist! Via dit schrijven komen we bij probleem 1. Communicatie binnen NBAT. Dit zal ik echter later behandelen omwille van de duidelijkheid.

Na het lezen c.q. bestuderen bleek dat er principiŽle wijzingen waren aangebracht. Dusdanig dat keuringsreglement 2011 opnieuw bekeken is. Opvallend is de eenzijdige benadering. Naast het CBKM zijn andere personen die minstens belang bij keuringen hebben. Geef die inzage of gelegenheid tot wijzigingen; dat zou al een verbetering zijn. B.v. de zin pag.1: "Hij mag motiveren op basis waarvan het vivarium niet voor keuring in aanmerking zou komen." Het onderstreepte woord mag zou minstens moeten zijn moet! Het is namelijk onder deelnemers aan keuringen een veel gemaakte opmerking dat bondskeurmeesters te weinig van hun motivatie voor besluiten geven.

Zeker indien sprake is van cat. A 4 zou een gesprek en verklaren een goede zaak zijn. Cat. A4 zal zich hier zeker voor moeten kunnen lenen. Ook de begrijpelijkheid van de keurwijzer verdient minstens aandacht. Ik heb stukken meerdere malen gelezen om te kunnen begrijpen wat is bedoeld. Lijkt mij onnodig.

Indien er Latijnse naamgeving is, zal die correct moeten zijn. Zo valt te lezen: "Een ongewenste soort is de Red Parrotcichlide een kruising tussen Cichlasoma citrinellum en Cichlasoma synspilum." De naam Cichlasoma is ongeldig, en word niet meer gebruikt. En ook de kruising is fout. Amphilopus citrinellus met Heros severum zijn de dieren die de Parrot cichliden vormen. Word gecorrigeerd deels door opmerking dat er meerdere kruising mogelijkheden zijn.

Een gezamenlijk bespreken met meerdere aquarianen zullen een beter keuringreglement kunnen maken. (Zie opmerkingen als bijlage 1 Loek van de Klugt.)

De zin: "Om de keurwijzer binnen de huidige geldende categorieën zuiver te houden om de tolerantie op niveau te houden, is deze categorie A4 gecreëerd." Hier zou m.i. minstens moeten staan om de hobby zuiver te houden. Zou zelfs sterker gebruikt kunnen worden. De nadruk moet liggen op het verantwoord houden van dieren c.q. vissen en planten! En benadruk ook het standpunt van de NBAT in deze materie! (zie bijlage mail M.Aukes).

Ik ben van mening dat indien een aantal aanpassingen plaats vinden dit keuringsreglement het houden van vissen positief kan beïnvloeden. Het zou een sterk signaal moeten zijn, mensen maak gebruik van de eerlijke mooie vissen die er zijn. En geen ziekelijke gedrochten die gemanipuleerd zijn. Dit betekent dat dit nieuwe regelement een grote potentie heeft om de hobby van ongewenste en niet te accepteren dieren te verlossen. Al met al, een sprong in de goede richting.

Bijgevoegd drie bijlages. Bijlage 1 Loek van de Klugt, bijlage 2 Marco Aukes en bijlage 3 Eric van de Meerakker.

Probleem 1. Communicatie binnen NBAT.

Er is altijd een probleem geweest in communicatie. Als spreker kreeg je bijvoorbeeld niet "De Officiële". Later als bestuurder kreeg ik er 4? Ook is mijn ervaring dat indien oud bestuurders niet meer actief zijn op niveau district bestuurder iedere vorm van communicatie totaal is verdwenen. Er zou minstens een mogelijkheid moeten zijn om deze bestuurders blijvend te betrekken in bondszaken; uiteraard indien men dat wilt.

De opgedane ervaring is te belangrijk om niet positief te worden gebruikt. Oprichten van een z.g. denktank zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Door het wegvallen van de belangrijke tussenlaag van bestuur, ik bedoel de districtsbesturen, is de afstand HB gewone leden te groot geworden. Hoewel er sprake zal zijn van eenrichting communicatie naar de leden zal dit nooit de discussie mogen zijn. Ze zijn niet geïnteresseerd dus doen we het niet. HB en CBKM zullen deze zaken bekend moeten maken en leden in gelegenheid stellen kennis te nemen! Of niet. Dat is aan de leden, men zal nooit die taak mogen vergeten of niet doen. Leden zijn wijs genoeg om zelf te besluiten wat men ter kennis wil nemen of niet.

Ten aanzien van deze cat. A4 had een geschreven en gepubliceerd artikel met vermelding nieuw keuringsreglement en categorie met reden en toelichting gepubliceerd moeten worden in "Het Aquarium". Verzenden via secretarissen en contactpersonen, die zullen gaan werken als filter, dient vermeden te worden. Zie ook de ervaring rond het schrijven van HB aan secretarissen aan contact personen in 2011.

Ik heb begrepen dat op voorstel van het HB de ledenraad geaccepteerd heeft dat HB geen gebruik kon maken van "Het Aquarium". Ik ben voorstander dat hier op korte termijn een wijziging komt. Het is het meest directe kanaal van het HB naar de leden. En of leden dit lezen is zie voorgaande niet de discussie. Dat HB zichzelf beperkingen oplegt spreekt voor zich, toch deze aankondiging in het keuringsreglement had in "Het Aquarium" moeten staan.

Probleem 2. Keuring en problemen hier mee samen hangend.

De lijst van problemen en verenigingen die niet langer deel willen nemen aan keuringen is te lang om te beschrijven. Hoewel ik in het verleden geweigerd heb om keurmeester te worden, ben ik voorstander van de mogelijkheid tot keuren. Ook in lezingen adviseer ik om daaraan mee te doen. De reden van geen keurmeester te willen zijn hangt samen met het geen wat nu gebeurt.

Keuren zal op zijn minst moeten gaan om het peil van deelnemers en houden van vissen en planten op een hoger niveau te brengen. De huidige methode van keuren is te sterk op kampioenen gericht. Ik wil ook dan ook graag mijn voorkeur tot wijzigen bekend maken. Keur in twee categorieën. Allereerst een advieskeuring zonder punten lijst. Daarbij is plaatsing van geen enkel belang, maar is totaal gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het aquarium en uitoefenen van de hobby. Dat zal organisatorisch een aantal aanpassingen moeten krijgen. De beschikbare tijd voor keurmeester zal langer moeten worden. Gezeten samen met aquariaan zal keurmeester directe praktische adviezen moeten geven en verklaring waarom. Er is zeker reden om naast de advies keuring een z.g. kampioenschap te organiseren die een totaal ander karakter moet krijgen dan de huidige uitslag. Alleen de echte kampioenen zullen hier aan mee mogen doen.

Uitslag van deze keuring zal uiteindelijk bepalen wie deelnemers zijn. Een selectie, gemaakt door keurmeesters, zal getoond worden met duidelijke voorbeelden en verklaring waarom dit aquarium hoog is geëindigd. De huidige methode is een armoedige vertoning geworden door deelnemers die zeker niet tot kampioenen mogen worden gerekend. Dus altijd 15 deelnemers per categorie zal gestopt moeten worden. 15 was het oude aantal districten en om die 15 te halen worden niet meer alleen de districtskampioenen getoond, maar ook de lager en soms veel lager geplaatsten.

Hoe groot is de armoede op keuringsgebied. Een bondskeurmeester verklaarde aan het begin van de uitslag van een verenigingskeuring als volgt: "Op weg naar hier heb ik veel kennissen en bekenden. Op weg naar huis heb ik 1 vriend, de kampioen, en voor de rest van de deelnemers ben ik een nul." Ik van niks en heb geen verstand van zaken, maar is dit wat keuringen in houden? Zo ja, dan is het een armoedige toestand. Hoe kan iets positiefs wijzigen in zo een negativiteit.

Ook het zonder meer doorsturen van deelnemers naar z.g. district keuring zou niet mogelijk moeten zijn wanneer er te weinig deelnemers aan de keuring zijn. Het feest van kampioenen moet ook werkelijk over de kampioenen gaan. Ik ben van mening dat de keuringen op dit moment tegen het licht moeten worden gehouden. Dit is niet alleen een taak voor het CBKM, maar van een iedereen met interesse. Goed zou het zijn om leden te laten spreken van hun bevindingen, zodat keurmeesters hiervan leren. Ik zou graag een symposium willen houden onder leden van de NBAT samen met het HB en CBKM. Laten we het bespreken en geef leden een uitlaatklep. Er wordt veel geklaagd maar op verkeerde adressen. Geef CBKM de kans om hun visie te geven. En wat zeker van belang is, door discussie met de leden is de inhoud van activiteiten NBAT vergroot. Heel belangrijk. En hoewel discussie over dit onderwerp alleen te weinig zal zijn voor een hele dag, kan dit worden uitgebreid met bestuurs informatie HB en uitleg keuringsreglement. Ik verwacht geen Rai hal of grote Jaarbeurs hal vol deelnemers, maar een poging hier toe zal zeker positieve effecten kunnen hebben.

Algemene opmerkingen betreffende NBAT.

Zakelijk en nuchter bezien heeft de NBAT geen schijn van kans op een veel langer leven. De werkelijke inhoud die de NBAT heeft voor haar leden momenteel is te weinig. De kosten-baten analyse is negatief. De NBAT kost meer dan wat zij geeft. Een functionerend HB zonder communicatie naar buiten en "Het Aquarium" en mogelijkheid keuring is te mager gezien de kosten. Het betrekken van die leden die geïnteresseerd in zijn in de NBAT zal vergroot moeten worden.

Diverse mogelijkheden uit het verleden, moeten worden herzien. En eventueel opnieuw opgezocht moeten worden. Het aanbod om NBAT en Veni Vidi Vissie in samenwerking te laten gaan, wat is gemist. Dat behoort tot de grootste mogelijkheden die stomweg vergooid zijn. Natuurlijk, onze NBAT zal geen internet club moeten worden, maar een samenwerking waarbij op ene positieve manier adviezen gegeven kunnen worden, zou de huidige situatie positief hebben beÔnvloed. Hetzelfde geldt voor een keuringsuitslag tijdens Vivarium zodat zowel bond als keuringsuitslag veel meer belangstelling trekt. Ook het verdwijnen van de duidelijke bestuursstructuur van districten dient m.i. hersteld te worden. Het huidige systeem van 4 contactpersonen kan en zal nooit werken.

Tot slot.

Het is onmogelijk dat 1 persoon (ik) de oplossingen kan of gaat geven. De door mij gestarte discussie heeft veel problemen en meningen geopenbaard en duidelijk gemaakt. Ik ben een grote voorstander van een z.g. ledenvergadering. Mag je ook symposium noemen. Niet alleen districtsbestuurders maar een ieder die belangen heeft bij onze NBAT.

Natuurlijk zal dit door, of onder supervisie van, het HB geregeld dienen te worden. Bijvoorbeeld in Odijk of Maarn. En de kosten van zaal voor rekening van de NBAT. Het zal een probleem oplossende vergadering moeten zijn, waar een ieder zijn mening kan geven. Niets doen is totaal uit de bozen. Geef meer inhoud aan de NBAT, en laat betrokkenen spreken. En vooral: luister er naar.

Ik wil eindigen met de vrome wens dat het onze bond goed mag gaan. Maar dan zullen we nu actie moeten nemen. Houdt rekening met demogelijkheid dat de NBAT het niet redt, dat is zeker reëel. Maar niks doen is de slechtste keus.

Ik eindig met een citaat van een keurmeester die niet bekend wil worden. "Helaas zijn er een aantal mensen die de A4 categorie op een andere, negatieve manier naar buiten brengen. Hier kun je mee discussiëren tot je een ons weegt maar dat is zinloos gebleken."

Hoe onjuist deze inschatting is blijkt uit het resultaat van deze discussie. Dank aan allen.

Willem L Postma Amsterdam.

December 2012.

Bijlage 1: Loek v/d Klugt

Beste Allemaal,

Ik heb de discussie die nu met betrekking tot A4 loopt met belangstelling gevolgd. Naar aanleiding van de eerste e-mail van Willem heb ik — voor het eerst, want eerlijk gezegd heb ik de noodzaak voor het creëren van A4 nooit zo gevoeld — maar eens bekeken wat A4 nou eigenlijk inhoudt. Tot mijn verbazing kwam ik tot de conclusie dat daarmee naar mijn mening weinig mis is. Dat heb ik Willem laten weten en toen kwam hij met de voor mij verrassende mededeling dat hij zich op een eerdere versie baseerde. Die ken ik dan weer niet en dus weet ik ook niet wat daaraan dan wel mis zou kunnen zijn geweest. Misschien, heb ik Willem gemaild, zou de tekst van de huidige versie hier en daar wat duidelijker kunnen en dat niet alleen wat betreft die van A4. Zie bijvoorbeeld onderstaand citaat:

"Onder de categorie A4 vivaria wordt verstaan: aquaria die ingericht en vormgegeven zijn om één of meerdere groepen dieren (hoofdzakelijk vissen) te verzorgen, die niet thuishoren in de categorie A1/2/3. De belangrijkste reden wordt gevormd door het feit dat het hybride dieren zijn en er als zodanig dan ook uitzien en de opvolgende reden is dat over de betreffende dieren is afgesproken dat ze niet in A1 thuishoren zoals met name de discus en maanvis."

In deze definitie zitten naar mijn gevoel meteen al tenminste twee pijnpunten.
Op de eerste plaats zou je hier toch de definitie van een hybride verwachten. Ook betwijfel ik of je aan een vis meteen kunt zien dat het om een hybride gaat. Pim Wilhelm definieert een hybride als het resultaat van een paring tussen dieren van verschillend ras en een kruising als het resultaat van een paring tussen dieren van verschillende soort. Ik neem aan dat we bij kruisingen dan ook aan ondersoorten moeten denken. Wat we bij vissen onder ras moeten verstaan, lijkt me minder duidelijk. Als ik moet gokken, dan zou ik denken aan de verschillende kleurvormen van soorten uit de grote Afrikaanse meren. Daarbij lijkt het me redelijk ook te denken aan wat we aan kleurvormen bij vissen van andere herkomst altijd met lokale variatie hebben aangeduid. Kortom, m.i. mag het A4-reglement hier wel wat duidelijker worden.
Op de tweede plaats wordt er gesteld dat is afgesproken dat bepaalde diersoorten niet in A1 thuis horen, met name maan- en discusvissen. Het kan aan mij liggen, maar in alle ruim 40 jaar dat ik keurmeesters als fotograaf heb begeleid, heb ik daarover nog niemand gehoord en in het A1-reglement vind ik helemaal niets over. Dat maan- en discusvissen niet in A1 horen, staat in A2/A3 en pas daar lees ik dan bovendien dat niet-natuurlijke kleurvormen van deze vissoorten in A4 horen. Ook al listig: Kennen wij alle natuurvormen dan zo goed dat we met stelligheid kunnen zeggen dat een bepaalde kleurvorm niet-natuurlijk is? Hoeveel lokale variatie wacht nog op ontdekking? Ik vind het prima dat het ongewenst wordt geacht dat in een aquarium meer dan één kleurvorm van een bepaalde soort wordt gehouden en ook dat je nauw verwante soorten of sterk op elkaar gelijkende niet moet combineren, maar dat het -vanwege de kans op kruising- ongewenst is om (een groep) Corydoras adolfoi met (een groep) C. paleatus bij elkaar te houden, vind ik echt flauwekul. Let wel: ik zou nooit meer dan één soort Corydoras in een bak willen houden, maar dat is dan met het oog op mogelijke gedragsbeïnvloeding en heeft niets met de (nogal ver gezochte, theoretische kans op kruising)te maken.

Kortom, CBKM, werk aan de winkel!

Met vriendelijke groet,
Loek

Bijlage 2 Marco Aukes

Beste Hobbygenoten,

Wat een genoegen om eindelijk een gezonde discussie over dit onderwerp voorbij te zien komen. En daarbij worden de geadresseerden niet alleen beperkt tot NBAT leden, maar ook tot ex-leden. Vandaar dat ik, als iemand die toch al enige jaren geleden zich geroepen voelde mijn NBAT lidmaatschap op te zeggen omdat dit slecht bleek voor mijn bloeddruk, ook mijn visie kan geven.

Als relatieve buitenstaander kan ik maar tot 1 conclusie komen: nog altijd heerst er binnen vele geledingen een cultuur van miscommunicatie. Even opsommend:

- Een gewaardeerd instituut als het CBKM heeft een zeer nuttige website (waarop de actuele samenstelling van zowel bestuur als keurwijzer te vinden zijn) die blijkbaar niet bij alle geïnteresseerden bekend is. Jammer, en lijkt me een belangrijk punt van aandacht. Laat ik een aanzet geven: www.cbkm.nl
- Onder leden en uit hobby-oogpunt geïnteresseerden is onduidelijk wat wel en niet mag binnen de categorie A4. De keurwijzer is, ook al beperk je je tot alleen het lezen van deze categorie, toch stof waar je even de tijd voor moet nemen om die goed op je in te laten werken. Een korte samenvatting over specifiek wat wel en niet mag zou zeer nuttig kunnen zijn voor alle partijen.
- Met bovenstaand mag het CBKM standpunt over wat ze wel en niet toestaan bij keuringen danwel duidelijk zijn, het zou m.i. uitermate sterk overkomen als de NBAT als organisatie een standpunt in zou nemen over wat wenselijk is. Ook met het oog op de toekomst van de door ons allen geliefde hobby. En wederom, communiceer dit standpunt helder.

Tot slot wil ik toch ook een duit in het zakje doen wat betreft de wellicht radicale standpunten van Willem. Er is een zeer goede reden waarom wij hem uit hebben genodigd voor een lezing tijdens Vivarium toendertijd en in samenspraak op dit onderwerp (het mishandelen van dieren t.b.v. de hobby) zijn gekomen. Simpelweg omdat zowel ik persoonlijk als het nog altijd actieve team van Vivarium zijn standpunten dat bepaalde zaken gewoon geen plaats dienen te vinden binnen onze hobby, volledig delen. En daar dien je duidelijk in te zijn. Daarom accepteerde Vivarium ook geen standhouders met "defectkweken" en zal dat ook bij een eventueel vervolg van Vivarium zo blijven. Dat heeft ons meerdere standhouders gekost (o.a. met leeuwenkoppen/hemelkijkers/etc) en daarmee ook inkomsten en wellicht mede daarom voor 2013 even geen nieuwe editie. Maar liever zo dan argumenten met "als men dat wil, dan moeten we daar in mee gaan".

Maar goed, wellicht is Vivarium niet een voorbeeld dat aangehaald moet worden t.o.v. een bond die veel langer bestaat. Dus terug naar de kern van het verhaal: duidelijk(er) communiceren over standpunten c.q. visie zou voor alle betrokkenen een hele hoop schelen.
Veel succes!

Met vriendelijke hobby groet,
Marco Aukes

Bijlage 3 Eric v/d Meerakker

Geachte heer Prins, beste Erik,

Ik kan me in het algemeen vinden in het standpunt van de CBKM zoals die in deze brief wordt verwoord, maar ik heb een probleem met een specifiek gedeelte, en wel deze tekst:

[...] Wel is u terecht opgevallen dat een deelnemer in de categorie A1 als bezetting had gekozen voor erg opvallend gekleurde zwaarddragers. Van de betreffende keurmeesters weet ik dat dit aquarium hoger was geëindigd indien deze vissen er niet in zouden zitten.

Begrijp ik hieruit dat in dit geval (en misschien ook het A1 aquarium dat op plaats 13 eindigde met de 'komeet' platy's, het enige andere aquarium waar een opmerking werd geplaatst over de aanwezigheid van een kweekvorm) puntenaftrek heeft plaatsgevonden omdat deze kweekvorm 'Koi' van de zwaarddrager in het aquarium aanwezig was? Mag ik daarnaast concluderen dat er in het geval van de A1 aquaria die op de 5e, 8e en 10e plaats zijn geëindigd er geen puntenaftrek heeft plaatsgevonden alhoewel ook daar kweekvormen van platy's aanwezig waren? Dan denk ik dat ik het daar niet mee eens kan zijn. Wat maakt dan de rode koraalplaty en de wagtailplaty tot 'geaccepteerde' kweekvormen, maar de 'Koi' zwaarddrager en 'komeet' platy niet? Wat wilt u hier als criterium hanteren om een kweekvorm al dan niet 'acceptabel' te benoemen?

In dit licht is dit gedeelte van de brief ook interessant:

[...] De categorie A4 is slechts bedoeld voor kleurvariëteiten. En hiermee worden zoals boven beschreven kruisingen bedoeld en geen verf of laser producten. Met andere woorden een Platy of Goudvis is geen probleem, maar "Discovissen" of hemelkijkers worden ook hier niet geaccepteerd.

In de keurwijzer A4 zoals die te vinden is op de website van de CBKM worden parrotcichliden als niet acceptabel benoemd omdat het hier om een kruising zou gaan (pagina 2 laatste alinea):

Een ongewenste soort is de Red Parrotcichlide: een kruising tussen Cichlasoma citrinellum en Cichlasoma synspilum.

In de brief zegt u dat kruisingen wel acceptabel zijn (maar alleen om andere kleurvariëteiten te bereiken)? Overigens zijn ook naar mijn mening parrotcichliden niet acceptabel, maar niet omdat het kruisingen zijn. Mijn criterium is dat het hier een gemuteerd gen in het erfelijk materiaal van deze vissen betreft, waardoor hun lichaam korter is dan normaal en de ruggegraat ook minder wervels heeft, naast andere lichamelijke afwijkingen ten nadele van de vis. Mijns inziens is dit overigens hetzelfde gemuteerde gen dat tot de misvormde diamantgoerami heeft geleid die op een van de door Willem meegestuurde foto's is te vinden. Ik zie sterke overeenkomsten in de misvormingen van deze diamantgoerami en de diverse varianten van de parrotcichliden. Ook wordt hier de platy weer genoemd, maar zoals hierboven aangegeven lijkt dit alleen te gelden voor bepaalde kleurvariëteiten en mogen andere zonder puntenaftrek in A1 aquaria worden aangeboden? Of zelfs ook in A2/3? Overigens is het nog maar de vraag of alle ons bekende kweekvormen van platy's not wel genetisch zuivere X. maculatus zijn zijn en er niet op bepaalde momenten in de aquariumgeschiedenis van deze soort al dan niet bewust kruisingen met andere Xiphophorus soorten hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld met X. variatus, om nieuwe kleur en vinvormen te verkrijgen.

Met vriendelijke groet,

Eric van de Meerakker.

(Naschrift v/d redactie: in deze afsluiting ontbreekt een antwoord op een mijns inziens kernvraag in bijlage 3: heeft er puntenaftrek plaatsgevonden in de keuring omdat er een niet acceptabele kleurvorm van de zwaarddrager in het aquarium aanwezig was? Het antwoord volgde later in de discussie: Nee, dit was omdat er in het aquarium twee opvallende groepen vissen aanwezig waren, een daarvan was deze groep zwaarddragers. Uit esthetische overwegingen heeft een opvallende groep de voorkeur boven twee en daarom vond er in dit geval puntenaftrek plaats.)

Agenda

Vivarium heeft op de tweede dinsdag van elke maand een ledenavond, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus. We zijn te vinden in zaal Kraaihei van buurthuis Kadans aan de Sint Jozefstraat 1, 5684 TS Best (buslijn 144). We beginnen om 20 uur.

De agenda ziet er voor de rest van 2013 als volgt uit:

Datum Activiteit Locatie
di  12 mrt Lezing aquariumplanten door Jan Kluijtmans Kadans
za 16 mrt Uitslagavond NBAT districtskeuring Brabant bij Daphnia Boxtel,
vanaf 19 uur in het VMBO-college, Baanderherenweg 2, Boxtel
Boxtel
di    9 apr Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  14 mei Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  11 juni Wordt nog bekendgemaakt Kadans
juli/aug
zomervakantie
 
di  10 sep Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di    8 okt Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  12 nov Wordt nog bekendgemaakt Kadans
di  10 dec Wordt nog bekendgemaakt Kadans

*) Niet definitief gepland. Er kan dus nog wat aan de inhoud veranderen.
N.B. De data van de dinsdagavonden staan wel vast, dus er is dan zeker een bijeenkomst!

Naast deze activiteiten wordt er nog aan enkele andere bijzondere activiteiten gedacht. Zodra er een datum bekend is, zal de activiteit worden toegevoegd.

Kalender

16 maart: Bijeenkomst WAP Maarn

Op zaterdag 16 maart organiseert de Werkgroep Aquatische Planten een ledenbijeenkomst in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 11 uur.

16 maart: Uitslag districtskeuring Brabant Boxtel

Op zaterdag 16 maart organiseert Daphnia Boxtel de districtsavond met de uitslag van de districtskeuring van het district Brabant van de NBAT in het VMBO-college aan de Baanderherenweg 2 te Boxtel. Aanvang 19 uur, zaal open vanaf 18u30.

16 maart: Regenboogvissendag Zajac Duisburg (D)

Op zaterdag 16 maart organiseert Zoo Zajac in samenwerking met de regiogroep Noordrijn-Westfalen van het IRG een regenboogvissendag met een tentoonstelling van bekende en zeldzame soorten en informatieve lezingen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis, lezingen om 13 en 16 uur. Meer informatie is te vinden op website zajac.de.

17 maart: Reptilica 's Hertogenbosch

Op zondag 17 maart organiseert Reptilica een terrariumbeurs in de Maaspoort Sports & Events aan de Marathonloop 1 te 's Hertogenbosch. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

23 maart: bijeenkomst IRG landsgroep België Klein-Willebroek (B)

Op zaterdag 23 maart organiseert de landsgroep België van het Internationaal Regenboogvissen Gezelschap een bijeenkomst met ruilbeurs en lezing in het lokaal van aquariumvereniging De Minor aan de Schoolstraat 24 te Klein-Willebroek (België). Open vanaf 13u30, toegang gratis. Meer informatie via website www.regenboogvissen.be.

24 maart: Ruilbeurs Izegem (B)

Op zondag 24 maart organiseert Danio Rerio Izegem hun eerste ruilbeurs in de zaal Mandeldaele aan het Emelgemseplein 5 te Izegem-Emelgem (België). "We willen geen enkele handelaar, maar enkel hobbyisten onder elkaar. Het moet een gezellige dag worden waaronder iedereen de kans krijgt om b.v. nakweek, of een aquarium, filter(s), decoratie, pompen ... noem maar op, te kunnen verkopen tegen democratische prijzen." Meer informatie op website www.daniorerio.be

30 maart: Vijverdag Zajac Duisburg (D)

Op zaterdag 30 maart organiseert Zoo Zajac een evenement ter gelegenheid van de opening van het vijverseizoen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie is te vinden op website zajac.de.

6 april: Aquascapingdag Zajac Duisburg (D)

Op zaterdag 6 april organiseert Zoo Zajac een aquascapingdag met lezingen, workshops en demonstraties in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis, lezingen om 11u30, 13u30 en 15u30. Meer informatie is te vinden op website zajac.de.

7 april: Terraria Houten (Utrecht)

Op zondag 7 april organiseert TER "Nederlands grootste terrariumevenement" in het Euretco Expo center aan de Meidoornkade 24 te Houten (Utrecht). Open van 10 tot 16 uur, toegang € 10,–, kinderen tot 12 jaar en 65+ € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

13 april: Kikkerdag Nieuwegein

Op zaterdag 13 april organiseert Dendrobatidae Nederland hun 50e internationale kikkerdag in 't Veerhuis aan de Nijemonde 4 te Nieuwegein. Verkoop van nakweek gifkikkers en amfibieën, standhouders met planten (bromelia's, mossen, orchideeën etc.), terrariumbenodigdheden, boeken en nog veel meer, fruitvliegen en andere voedseldieren en natuurlijk kan er ook een hapje en drankje genuttigd worden. Open van 12 tot 16 uur, toegang € 5,–, gratis voor leden van Dendrobatidae Nederland. Meer info op website www.gifkikkerportaal.nl.

20 april: Bijeenkomst met visbeurs KFN Maarn

Op zaterdag 20 april organiseert Killi Fish Nederland een ledenbijeenkomst met lezing, loterij en visbeurs in de "Twee Marken" aan het Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13 uur. Meer info op website www.killifishnederland.nl

21 april: Reptielen- en amfibieënbeurs Dadizele (B)

Op zondag 21 april organiseert de Vlaamse Terrariumvereniging een reptielen- en amfibieënbeurs in PC "Den Ommeganck" aan de Ridder Janlaan 3 te Dadizele (België). Open van 10 tot 16u30, toegang € 2,50. Meer informatie via website www.vlaamse-terrariumvereniging.be.

21 april: Reptilica Breda

Op zondag 21 april organiseert Reptilica een terrariumbeurs in het BRESS Sportcenter aan de Nieuwe Inslag 99 te Breda. Open van 11 tot 17u30, toegang € 5,– voor volwassenen, 65+ en kinderen tot 12 jaar € 3,50.

27 april: Opendeurdag Betta Buggenhout (B)

Op zaterdag 27 april organiseert Betta Buggenhout hun jaarlijkse opendeurdag, met massa's vissen en planten voor vijver en aquarium en met gratis pannenkoeken en koffie voor alle bezoekers (van 14 tot 17 uur), in en rond hun lokaal aan de Handelsstraat 75 te Londerzeel (Malderen, België). Open van 14 tot 22 uur. Meer informatie op www.betta.be.

27 april: Malawicichlidendag Zajac Duisburg (D)

Op zaterdag 27 april organiseert Zoo Zajac een Malawicichlidendag met lezingen in hun zaak aan de Konrad-Adenauer-ring 6 te Duisburg (Duitsland). Open van 9 tot 20 uur, toegang gratis. Meer informatie volgt op website zajac.de.

28 april: Terraria Gent (B)

Op zondag 28 aprilorganiseert TER een terrariumbeurs aan de Van Rysselberghedreef 2 in het Citadelpark B te Gent (België). Open van 11 tot 16 uur, toegang € 6,–, kinderen tot 5 jaar gratis. Meer informatie op www.vhm-events.com.

Verenigingsinformatie

Opgericht 1927 Beschermheer drs. F. Philips jr. Maart 2013

Aangesloten bij de N.B.A.T.

Voorzitter
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
Secretaris
Eric van de Meerakker
Groningenlaan 3
5691 KH Son
0499 - 329 126
Penningmeester a.i.
Gerard Vermeulen
Hulstbosakker 57
5625 VS Eindhoven
040 - 2489 890
2e penningmeester i.o.
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 - 490 083
Bestuurslid/Bibliotheek
Gerard Swemmers
Poeijersstraat 35A
5642 GA Eindhoven
040 - 2810 792
Redactie
Ferdie Gosselink
Baarsstraat 2
5615 RG Eindhoven
06 - 2486 5247
 
Ledenadministratie
Els van Houten
Amerikalaan 87
5691 KC Son
0499 – 490 083
 
Redactieadres
 
Groningenlaan 3
5691 KH Son
06 - 2486 5247
Redactie
 
 
Ferdie Gosselink
Eric v/d Meerakker
Gerard Swemmers
 
 
Ereleden Joop Brokke  
 
Website / Email
www.AV-Vivarium.net

Contributie

De Vivariumcontributie bedraagt € 29,– per jaar. Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 16,50 per jaar. Het lidmaatschap als huisgenootlid is gratis. De contributies voor de bonden/tijdschriften bedragen:
N.B.A.T. alleen ledenpas € 16,– per jaar,
N.B.A.T. met Het Aquarium € 16,– + € 18,– per jaar.
Jeugdleden krijgen € 8,– korting op het lidmaatschap van de NBAT. Het Aquarium wordt apart gefactureerd door de NBAT, af- en aanmelden voor Het Aquarium dient te gebeuren via de Vivarium ledenadministratie.

Het inschrijfgeld à € 5,– en de contributie zijn te voldoen op gironummer 1113703 t.n.v. "Penningmeester Vivarium." Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend twee maanden tevoren en schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie.

Overname van kopij is toegestaan mits voorzien van auteur èn bronvermelding,
tenzij anders vermeld.


Alle ingezonden kopij is voor verantwoording van de auteurs.
Heevis
U koopt toch ook
bij onze

Aquariumcentrum Helmond
Chrisgarnalenshop
Aquabeek
Hier had uw

kunnen staan!
Aquarium Coenen
©2006–2022 Vivarium en auteurs. All rights reserved.
Voorpagina  Vereniging  Informatie  Aanmelden  AVG/Privacy  Nieuwsbrief  Agenda  District  Kalender  Archief  Bibliotheek  Links  –   Vorige pagina  Bovenkant pagina